Dio è Luce

Dio è Luce

Siate dunque imitatori di Dio, perchè siete figli da lui amati. (Efesini 5:1)